Corporate Office Akshar Plaza, Tarabai Park, Kolhapur

Working Hours 10:00 AM - 06:00 PM

Contact 0231-6686868

Testimonials

Home»Testimonials

Testimonials

RAJENDRA SHANKARRAO DAIV
SANGHVI NEMCHAND C
SUNIL PRABHAKAR DESHPANDE
WADHWANI MANOJ DASHARATH
AMBEKAR ARUN BAPU
AJIT HARIBHAU KITTUR
SUNIL NIGAVEKAR
SHINDE SATISH SHANTARAM
SAMANI KUSHAL H
DIXIT PRASAD P
DIXIT RAJESH SHRIRAM
RAMANLAL CHANDANMAL SANGHVI
PATIL JAYSING
DEEPIKA KUMBHOJKAR
JAWAHAR ATHANE